Meny

Oppstart av detaljreguleringsplan for Åsvangvegen 20

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Åsvangvegen 20, Gnr 613 / Bnr 46, PlanID 3413-342

I medhold av plan- og bygningslovens 12-8, varsles oppstart av detaljregulering for Åsvangvegen 20, 2334 Romedal.

Forslagsstiller er Gunders Eiendom AS, og STUDIONSW AS er plankonsulent.

Planområdet er på ca 5,1daa, og grenser til Åsvangvegen i sør og Tallholen i øst. Mot vest og nord avgrenses planområdet av eksisterende tomtegrenser. Planavgrensning er vist i kartutsnitt.

Planområdet utgjøres i det vesentligste av gnr/bnr 316/46, samt deler av gnr/bnr 439/10 og 318/2.

Intensjonen med planen er å legge til rette for utbygging av boliger på tomten, i form av leilighetsbygg/punkthus i opptil 5 etasjer med felles uteoppholdsarealer. Videre skal planen bedre sammenføye eksisterende planer i krysset Tallholen/Åsvangvegen, samt legge til rette for fortau på østre side av Tallholen forbi Åsvangvegen 20.

I kommuneplanens arealdel 2020-2032 er området disponert til fremtidig sentrumsformål. Området er i dag regulert til forretningsbebyggelse, samt annen veggrunn. Planavgrensningen er vist i kartet.

Planarbeidet vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning og planprogram i henhold til plan- og bygningslovens § 4.2.

Det legges opp til parallell behandling av byggesak og planprosess i henhold til pbl. §12-15.

I henhold til pbl § 17-4 varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Stange komune i forbindelse med trafikksikkerhetstiltak knyttet til krysset Tallholen/Åsvangvegen.

Frist for å komme med merknader i forbindelse med varsel om oppstart er normalt 3-4 uker, men da varslingsperioden sammenfaller med jul og nyttår, utvides fristen til: 29. januar 2021

Planarbeidene kan følges på Stange kommunes nettside: http://tema.webatlas.no/stange/Planinnsyn?planid=342

Innspill til planarbeidene sendes til STUDIONSW v/Amund Eggum Wangen, e-post aew@studionsw.no eller pr post til STUDIONSW, Pb. 13, 2301 Hamar. Tlf. 625 50 400.

Kategori: Kunngjøring