Meny

Oppstart av detaljreguleringsplaner for Nyborg og Stenerstua

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Nyborg, Gnr 1 / Bnr 2203

I medhold av plan- og bygningslovens 12-8, varsles herved oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Nyborg, Rollsløkkvegen 16, 2318 Hamar. Planavgrensningen er vist på kartet.

Forslagsstiller er Nyborg Eiendom 1 AS.

Gjeldende planer for området er Reguleringsplan for gamle plasser Nyborg (403_303A), med reguleringsformål «Kulturhistorisk bevaringsområde» (hensynsone H710_340) og «Bolig», samt Kommuneplan for Hamar 2011-2022 der området er regulert til boligformål. Planområdet omfatter også BOP4 i høringsforslag til ny kommuneplan 2018-2030.

Intensjonen med planen er å legge til rette for boligformål på tomten, og at eksisterende bebyggelse på tomten relokaliseres til ny plassering ved husmannsplassen Stenerstua. Planen søker videre å finne gode og trafikksikre løsninger for henting/levering av elever til Rollsløkken skole og parkering for ansatte/gjester, slik at gående og syklende prioriteres og gis en sikker kryssing av Rollsløkkvegen over til friområdet Tiger’n. Det søkes også etter en løsning som utvikler eller forsterker kvaliteten av tilliggende grøntarealer, samt ivaretar overgang mellom offentlig friareal (Tiger’n) og private uteplasser tilhørende boligformålet.

Planarbeidet kan følges på Hamar kommunes nettside:

Detaljreguleringsplan for Nyborg


 

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Stenerstua, Gnr 1 / Bnr 5977

I medhold av plan- og bygningslovens 12-8, varsles herved oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Stenerstua, Holsetgata 96, 2318 Hamar. Planavgrensningen er vist på kartet.

Forslagsstiller er Stenerstuen Eiendom AS.

Gjeldende planer for området er Reguleringsplan for gamle plasser Stenerstua (403_303C), med reguleringsformål «Kulturhistorisk bevaringsområde» (hensynsone H710_339) og «Bolig», samt Kommuneplan for Hamar 2011-2022 der området er regulert til boligformål.

Intensjonen med planen er å legge til rette for eneboliger/småhus på tomten, og ivareta bevaring av husmannsplassen Stenerstua og samlokalisering av bebyggelsen fra husmannsplassen Nyborg. Dette skal skje gjennom relokalisering og etablering av nytt felles tun, ved husmannsplassen Stenerstua.

Planarbeidet kan følges på Hamar kommunes nettside:

Detaljreguleringsplan for Stenerstua


 

Felles for varslene gjelder:

Foreløpige vurderinger viser at det er behov for å inngå utbyggingsavtale.

Planlagte tiltak er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning og planprogram i henhold til plan- og bygningslovens § 4.2.

Frist for uttalelser: 4. mai 2018

Det avholdes felles informasjonsmøte om planarbeidet:

Dato: 27. april 2018, kl 17.00.

Sted: Rollsløkken skole, gymsalen.

Innspill til planarbeidene sendes til STUDIONSW v/Amund Eggum Wangen, e-post aew@studionsw.no eller pr post til STUDIONSW v/Amund Eggum Wangen, Pb. 13, 2301 Hamar. Tlf. 468 00 439.

 

Kategori: Kunngjøring