Meny

Varsel om oppstart av detaljregulering for Elverhøi III

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 og §12-14, varsles med dette oppstart av detaljregulering av Elverhøi III, gnr./bnr. 30/1, 30/488, 30/1008, i Leiret i Elverum sentrum.

Grunnlag for regulering er Plan- og bygningslovens Kapittel 12, samt Kommunedelplan for Leiret. Planavgrensningen er vist på kartet.

Området har tidligere vært regulert til arealformålene sentrumsstruktur, boligbebyggelse og grønnstruktur. Intensjonen med reguleringsendringen er å omregulere hele området for boligbebyggelse.

Forslagsstiller er Maho Eiendom AS, og plankonsulent er STUDIONSW.

Kommunen har besluttet at planen ikke omfattes av forskrift om krav til konsekvensutredninger.

Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte.

Innspill til planarbeidet sendes innen 30.07.20 til STUDIONSW v/Thyra Frederikke Grimstad, e-post tfg@studionsw.no eller pr post til STUDIONSW, Pb. 13, 2301 Hamar.

Kategori: Kunngjøring, Uncategorized